Úvodní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

info(at)ultralux-ce(dot)com1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu UltraLux.cz mohou provádět fyzické nebo právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.2. POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE
Zákazník si může prostřednictvím internetového obchodu UltraLux.cz objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "Objednat balení".

Po objednání zboží stisknutím tlačítka "Objednat balení" a zadání počtu balení, se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k náhledu. Vytvoření objednávky je podmíněno registrací v internetovém obchodě UltraLux.cz. Při registraci je zákazník povinen pravdivě vyplnit osobní údaje, které od něj internetový obchod UltraLux.cz vyžaduje. Tyto údaje budou použity pro vnitřní potřebu internetového obchodu UltraLux.cz a Provozovatel ručí za to, že nebudou zneužity k jiným účelům. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech hlásit v internetovém obchodě UltraLux.cz. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje doporučujeme zákazníkovi zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit.

Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována prostřednictvím internetového obchodu UltraLux.cz. Internetový obchod UltraLux.cz zaregistrování objednávky potvrdí oznámením o přijetí objednávky. Okamžikem zobrazení oznámení o přijetí objednávky se objednávka považuje za doručenou a tímto okamžikem vzniká kupní smlouva mezi zákazníkem a Provozovatelem internetového obchodu UltraLux.cz a obě strany mají práva a povinnosti vyplývající z platných předpisů a Reklamačního řádu.

V internetovém obchodě UltraLux.cz je možné objednat pouze celé balení, velikost balení je uvedena u každého zboží.

Internetový obchod UltraLux.cz umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu svých objednávek (zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování apod.). Po autorizaci svými přihlašovacími údaji.3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Zákazník může na úhradu objednávky použít některou z přímých plateb, které jsou dostupné z jeho vytvořené objednávky. Jde o platební portály Tatrapay, CardPay a PayPal.4. DODACÍ PODMÍNKY A NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ
Internetový obchod UltraLux.cz se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 30 kalendářních dnů od uhrazení zboží.

Úhradou faktury se rozumí moment připsání úhrady na účet Provozovatele, na který měla být úhrada poukázána. Pokud doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, Provozovatel se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka, a pokud nedojde k dohodě Provozovatele a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, Provozovatel se zavazuje do 30 dnů vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

Provozovatel se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v internetovém obchodě UltraLux.cz jako místo doručení. Provozovatel dodá zboží zákazníkovi na náklady zákazníka (v rámci dodání v celé České republice). Pokud si však zákazník zásilku nepřevezme bude zákazníkovi účtován poplatek za opětovné dodání zásilky.

V případě doručování rozměrnějšího a těžšího zboží kurýrní službou, tato není povinna provést donášku zboží přímo do bytu. Z toho důvodu by měl zákazník počítat se zabezpečením vynášky zboží přímo do bytu svépomocí. Provozovatel nebude uznávat reklamace na neprovedenou donášku zboží kurýrní službou.

Cena dopravy
Kurýr - platba předem 10.00 €
Opakované doručení zboží 25.00 €
Kurýr – doručení v rámci EU (mimo území ČR) dohodou

Zboží umíme na vyžádání doručit i do jiné země. Podmínkou je platba převodem na náš účet. Doručení v rámci Evropy standartní poštovní službou je zpoplatněno částkou dle kurýrní služby.5. STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky ze strany zákazníka
Zákazník má právo stornovat objednávku e-mailem na adrese storno(at)ultralux(dot)sk v případě, že cena ještě nebyla uhrazena. V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky, ale ještě před dodáním zboží, ačkoliv ještě neuplynula dodadacia lhůta podle článku 5, Provozovatel si vyhrazuje právo odečíst si prokázané náklady, spojené s vyřizováním této objednávky a v případě zboží označeného v nabídce textem "zboží je pouze na závaznou objednávku" i storno poplatek ve výši 50% z jeho ceny. Při stornování objednávky po převzetí zboží, zákazník postupuje podle článku 7.

Storno objednávky ze strany Provozovatele
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech, pokud není možné z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě, či podmínek z objednávky, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Provozovatel bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě Provozovatele a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, Provozovatel se zavazuje vrátit zákazníkovi do 30 dnů na jeho účet cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.6. POUČENÍ O PRÁVU ZÁKAZNÍKA UPUSTIT OD SMLOUVY
Zákazník (pouze fyzická osoba - nepodnikatel) má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží však zákazník nemá v případě, pokud si prostřednictvím internetového obchodu UltraLux.cz koupil zboží, které již rozbalil.

Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně e-mailem na adrese odstupenie(at)ultralux(dot)sk nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží Provozovateli způsobem předem dohodnutým s Provozovatelem, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy použil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být v původním nepoškozeném obalu s kompletním příslušenstvím, štítky, visačkami a pod. Pokud zboží plně odpovídá deklarovaným kvalitativním požadavkům a není vadný, zákazník vrátí zboží na své náklady. Provozovatel se zavazuje vrátit zákazníkovi do 30 dnů ode dne jeho odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, kterou uhradil, včetně nákladů, které zákazník vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.7. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při a po převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplné. V takovém případě je povinen sepsat s kurýrem protokol o škodě nebo zásilku odmítnout převzít. Mechanické poškození zboží v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky a zboží nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce. V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu Provozovatele. Zákazník si může reklamaci uplatnit u Provozovatele. Při uplatnění práva na opravu doručí zákazník reklamované zboží včetně kopie dodacího listu a faktury (případně jinou formu daňového dokladu) a záruční list.

V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem - poškozením zboží, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Provozovatel neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením zboží, nevhodným ošetřováním výrobku, provozováním zboží v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli ...), zásahem do zboží jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem), nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.8. Nepřevzetí ZÁSILKY
V případě nepřevzetí zásilky zákazníkem si UltraLux.cz vyhrazuje právo požadovat od zákazníka smluvní pokutu ve výši ceny přepravy. Na tuto částku mu bude vystavena faktura a zaslána na jeho adresu. Tuto je zákazník povinen uhradit nejpozději do 14 dnů. Pokud tak neučiní, bude vůči němu zahájeno soudní a následně exekuční řízení.

Pokud si zákazník bude přát opět poslat tutéž nepřevzatou zásilku, UltraLux.cz bude od něj požadovat platbu předem na účet, kde si UltraLux.cz připočte i náklady spojené s vrácenou zásilkou. V tomto případě bude smluvní pokuta prominuta a následně zrušena.

Po každém odeslání zásilky, obdrží zákazník do mailu informaci o odeslání, která obsahuje i číslo balíku. Pokud zákazník neobdrží oznámení od kurýrní služby, že mu přišel balík, s číslem balíku se musí informovat u kurýrní služby, která je povinna mu podle čísla zásilky balík vyhledat a vydat.2013 © ULTRA LUX Central Europe. Všechna práva vyhrazena.
Tvorba web stránek a e-shopů    WSD | Technology & Solutions